Chấm điểm

Để xây dựng được bảng lương thì bạn cần phải có điểm giá trị công việc. Mỗi chức danh yêu cầu một kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm khác nhau, vì vậy bạn cần phải thiết lập các thông số này cho từng chức danh. Công việc này gọi là chấm điểm chức danh. Bạn cần phải chấm điểm chức danh trước. Bạn có thể sử dụng form “Chấm điểm chức danh theo tiêu chí” hoặc form “Chấm điểm tiêu chí theo chức danh”:

 • Chấm điểm chức danh theo tiêu chí: Chấm tất cả các tiêu chí cùng một lúc cho một chức danh
 • Chấm điểm tiêu chí theo chức danh: Chấm tất cả các chức danh cùng một lúc cho một tiêu chí. Chức năng này thường được sử dụng khi khi muốn rà soát so sánh điểm tiêu chí giữa các chức danh.

Sau đó bạn chấm điểm nhân viên. Bạn có thể thể dụng form “Chấm điểm nhân viên theo tiêu chí” hoặc form “Chấm điểm tiêu chí theo nhân viên”:

 • Chấm điểm nhân viên theo tiêu chí: Chấm tất cả các tiêu chí cùng một lúc cho một nhân viên
 • Chấm điểm tiêu chí theo nhân viên: Chấm tất cả các nhân viên cùng một lúc cho một tiêu chí. Chức năng này thường được sử dụng khi khi muốn rà soát so sánh điểm tiêu chí giữa các nhân viên.

Chấm điểm chức danh

Để chấm điểm cho từng chức danh theo tiêu chí, bạn cần làm theo các bước sau:

 1. Chọn “Menu Chấm điểm\ Chấm điểm chức danh theo tiêu chí”.
 2. Tại dropdown “Công ty”, chọn công ty cần chấm điểm chức danh.
 3. Nếu bạn muốn chấm điểm chức danh theo bộ phận thì tại dropdown “Loại”, chọn “Bộ phận”. Tại dropdown “Bộ phận”, chọn bộ phận cần chấm điểm chức danh.
 4. Nếu bạn muốn chấm điểm chức danh theo nhóm chức danh thì tại dropdown “Loại”, chọn “Nhóm chức danh”. Tại dropdown “Nhóm chức danh”, chọn nhóm chức danh cần chấm điểm chức danh.
 5. Nếu muốn đánh giá năng lực, thì nhấp chuột vào check box “Đánh giá năng lực”, phần mềm sẽ chỉ hiện thị các tiêu chí thuộc nhóm Kỹ năng và ẩn các tiêu chí khác như Kiến thức, Trách nhiệm và Điều kiện làm việc.
 6. Nếu bạn thấy danh sách tiêu chí quá dài và bạn chỉ muốn tập trung vào chấm điểm các tiêu chí đã xác định sẵn theo bộ phận, thì tại drop down “Bộ tiêu chí”, bạn chọn bộ tiêu chí. Nếu bộ phận đó không có bộ tiêu chí nào thì dropdown sẽ hiện chữ “Không áp dụng”.
 7. Nếu bạn muốn kiểm tra lại các tiêu chí đã chấm, tập trung vào các tiêu chí có trọng số > 0 thì tại dropdown “Lọc bậc”, bạn chọn “Bậc > 0”. Hoặc nếu bạn muốn tập trung vào các tiêu chí chưa chấm thì tại dropdown “Lọc bậc”, bạn chọn “Bậc = 0”. Nếu bạn muốn hiển thị tất cả các tiêu chí, thì tại dropdown “Lọc bậc”, bạn chọn “Tất cả”
 8. Tại tiêu chí cần chấm điểm, nhấp chuột vào biểu tượng sửa ( ).
 9. Nhập giá trị bậc công việc yêu cầu tối thiểu và tối đa cho chức danh vào cột Bmin và Bmax. Ví dụ tiêu chí “Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ” có Bmin = 3 và Bmax = 4, có nghĩa là chức danh này yêu cầu trình độ ngoại ngữ tối thiểu là 3 và tối đa là 4. Để xác định được đúng bậc công việc yêu cầu cho chức danh, bạn có thể tham khảo từ điển năng lực ở tab bên phải.
 10. Một số tiêu chí chỉ có bậc công việc. Nhưng một số tiêu chí khác có yêu cầu có điểm phạm vi, đối tượng như tiêu chí “Kỹ năng đàm phán, thương lượng”. Phạm vi, đối tượng là độ khó theo chiều rộng thể hiện sự đa dạng theo yêu cầu công việ Ví dụ công việc đòi hỏi phải sử dụng nhiều loại máy móc thiết bị khác với công việc chỉ cần sử dụng một loại máy móc thiết bị, hoặc công việc đòi hỏi phải phục vụ nhân viên bình thường khác công việc phục vụ Tổng giám đốc.
 11. Các tiêu chí thuộc nhóm Kỹ năng sẽ có thêm trường trọng số, các tiêu chí không thuộc nhóm kỹ năng như Kiến thức, Trách nhiệm, Điều kiện làm việc thì sẽ không có trường trọng số. Tại cột “Trọng số”, nhập điểm vào “Trọng số” cho từng tiêu chí, trọng số cho biết mức độ quan trọng của từng tiêu chí trong việc xác định điểm giá trị. Nếu tiêu chí có trọng số = 0 thì tiêu chí đó sẽ không được đưa vào tính lương cho chức danh và cho nhân viên. Đồng thời tiêu chí đó cũng không được đưa vào phần xác định năng lực cho nhân viên.
 12. Nhấp chuột vào biểu tượng lưu ( ) để xác nhận lưu, hoặc biểu tượng (X) để hủy lưu.
 13. Sau khi việc chấm điểm được hoàn tất, mức lương cho chức danh theo giá trị công việc sẽ được hiển thị ở góc trên bên trái bảng chấm điểm.
 14. Để xem lại lịch sử chấm điểm các tiêu chí cho chức danh, bạn có thể tham khảo tab “Lịch sử chấm điểm” ở bên phải.

 1. safag
on Chủ nhật Tháng 10 27 by admin

Để chấm điểm cho tiêu chí theo từng chức danh, bạn cần làm theo các bước sau:

 1. Chọn “Menu Chấm điểm\ Chấm điểm tiêu chí theo chức danh”.
 2. Tại dropdown “Công ty”, chọn công ty cần chấm điểm chức danh.
 3. Nếu bạn muốn chấm điểm chức danh theo bộ phận thì tại dropdown “Loại”, chọn “Bộ phận”. Tại dropdown “Bộ phận”, chọn bộ phận cần chấm điểm chức danh.
 4. Nếu bạn muốn chấm điểm chức danh theo nhóm chức danh thì tại dropdown “Loại”, chọn “Nhóm chức danh”. Tại dropdown “Nhóm chức danh”, chọn nhóm chức danh cần chấm điểm chức danh.
 5. Nếu muốn đánh giá năng lực, thì nhấp chuột vào check box “Đánh giá năng lực”, phần mềm sẽ chỉ hiện thị các tiêu chí thuộc nhóm Kỹ năng và ẩn các tiêu chí khác như Kiến thức, Trách nhiệm và Điều kiện làm việc. Ngoài ra, cột “Trọng số” sẽ xuất hiện bên phải cột Bmax.
 6. Nếu bạn thấy danh sách tiêu chí quá dài và bạn chỉ muốn tập trung vào chấm điểm các tiêu chí đã xác định sẵn theo bộ phận, thì tại drop down “Nhóm tiêu chí”, bạn chọn nhóm tiêu chí.
 7. Tại dropdown “Tiêu chí”, chọn tên tiêu chí cần chấm điểm.
 8. Tại tên từng chức danh cần chấm điểm, nhấp chuột vào biểu tượng sửa ( ).
 9. Nhập giá trị bậc công việc yêu cầu tối thiểu và tối đa cho chức danh vào cột Bmin và Bmax. Ví dụ tiêu chí “Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ” có Bmin = 3 và Bmax = 4, có nghĩa là chức danh này yêu cầu trình độ ngoại ngữ tối thiểu là 3 và tối đa là 4. Để xác định được đúng bậc công việc yêu cầu cho chức danh, bạn có thể tham khảo từ điển năng lực ở tab bên phải.
  1. Một số tiêu chí chỉ có bậc công việc. Nhưng một số tiêu chí khác có yêu cầu có điểm phạm vi, đối tượng như tiêu chí “Kỹ năng đàm phán, thương lượng”. Phạm vi, đối tượng là độ khó theo chiều rộng thể hiện sự đa dạng theo yêu cầu công việ Ví dụ công việc đòi hỏi phải sử dụng nhiều loại máy móc thiết bị khác với công việc chỉ cần sử dụng một loại máy móc thiết bị, hoặc công việc đòi hỏi phải phục vụ nhân viên bình thường khác công việc phục vụ Tổng giám đốc.
 10. Các tiêu chí thuộc nhóm Kỹ năng sẽ có thêm trường trọng số, các tiêu chí không thuộc nhóm kỹ năng như Kiến thức, Trách nhiệm, Điều kiện làm việc thì sẽ không có trường trọng số. Tại cột “Trọng số”, nhập điểm vào “Trọng số” cho từng tiêu chí, trọng số cho biết mức độ quan trọng của từng tiêu chí trong việc xác định điểm giá trị. Nếu tiêu chí có trọng số = 0 thì tiêu chí đó sẽ không được đưa vào tính lương cho chức danh và cho nhân viên. Đồng thời tiêu chí đó cũng không được đưa vào phần xác định năng lực cho nhân viên.
 11. Nhấp chuột vào biểu tượng lưu ( ) để xác nhận lưu, hoặc biểu tượng (X) để hủy lưu.
 12. Sau khi việc chấm điểm được hoàn tất, mức lương cho từng chức danh theo tiêu chí sẽ được hiển thị ở cột “Mức lương”.
 13. Để xem lại lịch sử chấm điểm các tiêu chí cho chức danh, bạn có thể tham khảo tab “Lịch sử chấm điểm” ở bên phải.
on Chủ nhật Tháng 10 27 by admin

Chấm điểm nhân viên

Để chấm điểm cho từng nhân viên theo tiêu chí, bạn cần làm theo các bước sau:

 1. Chọn “Menu Chấm điểm\ Chấm điểm nhân viên theo tiêu chí”.
 2. Tại dropdown “Công ty”, chọn công ty cần chấm điểm chức danh.
 3. Tại dropdown “Bộ phận”, chọn bộ phận cần chấm điểm chức danh.
 4. Tại dropdown “Nhân viên”, chọn tên nhân viên cần chấm điểm chức danh.
 5. Nếu muốn đánh giá năng lực, thì nhấp chuột vào check box “Đánh giá năng lực”, phần mềm sẽ chỉ hiện thị các tiêu chí thuộc nhóm Kỹ năng và ẩn các tiêu chí khác như Kiến thức, Trách nhiệm và Điều kiện làm việc.
 6. Nếu bạn thấy danh sách tiêu chí quá dài và bạn chỉ muốn tập trung vào chấm điểm các tiêu chí đã xác định sẵn theo nhân viên, thì tại drop down “Bộ tiêu chí”, bạn chọn bộ tiêu chí. Nếu nhân viên đó không có bộ tiêu chí nào thì dropdown sẽ hiện chữ “Không áp dụng”.
 7. Nếu bạn muốn kiểm tra lại các tiêu chí đã chấm, tập trung vào các tiêu chí có trọng số > 0 thì tại dropdown “Lọc bậc”, bạn chọn “Bậc > 0”. Hoặc nếu bạn muốn tập trung vào các tiêu chí chưa chấm thì tại dropdown “Lọc bậc”, bạn chọn “Bậc = 0”. Nếu bạn muốn hiển thị tất cả các tiêu chí, thì tại dropdown “Lọc bậc”, bạn chọn “Tất cả”
 8. Tại tiêu chí cần chấm điểm, nhấp chuột vào biểu tượng sửa ( ).
 9. Bạn tham khảo từ điển năng lực ở tab bên phải và đánh giá nhân viên. Tại cột “Bậc”, chấm điểm nhân viên đạt được. Giá trị hiển thị trong ngoặc vuông [….] là bậc công việc yêu cầu cho tiêu chí đang chấm.
 10. Tại cột “Thành thạo”, chọn mức độ thành thạo cho nhân viên được chấm điểm tại từng tiêu chí. Ví dụ hai lái xe đều có bậc tiêu chí là 3, nhưng một người có 5 năm kinh nghiệm, còn người kia mới có 3 năm kinh nghiệm thì cần được đánh giá khác nhau theo mức độ thành thạo.
 11. Một số tiêu chí chỉ có bậc công việc và mức độ thành thạo. Nhưng một số tiêu chí khác có yêu cầu có điểm phạm vi, đối tượng như tiêu chí “Kỹ năng đàm phán, thương lượng”. Phạm vi, đối tượng là độ khó theo chiều rộng thể hiện sự đa dạng theo yêu cầu công việ Ví dụ công việc đòi hỏi phải sử dụng nhiều loại máy móc thiết bị khác với công việc chỉ cần sử dụng một loại máy móc thiết bị, hoặc công việc đòi hỏi phải phục vụ nhân viên bình thường khác công việc phục vụ Tổng giám đốc.
 12. Nhấp chuột vào biểu tượng lưu ( ) để xác nhận lưu, hoặc biểu tượng (X) để hủy lưu.
 13. Sau khi việc chấm điểm được hoàn tất, mức lương cho nhân viên theo giá trị công việc sẽ được hiển thị ở góc trên bên trái bảng chấm điểm.
 14. Để xem lại lịch sử chấm điểm các tiêu chí cho chức danh, bạn có thể tham khảo tab “Lịch sử chấm điểm” ở bên phải.
on Chủ nhật Tháng 10 27 by admin

Để chấm điểm tiêu chí theo từng nhân viên, bạn cần làm theo các bước sau:

 1. Chọn “Menu Chấm điểm\ Chấm điểm tiêu chí theo nhân viên”.
 2. Tại dropdown “Công ty”, chọn công ty cần chấm điểm chức danh.
 3. Tại dropdown “Bộ phận”, chọn bộ phận cần chấm điểm chức danh.
 4. Nếu muốn đánh giá năng lực, thì nhấp chuột vào check box “Đánh giá năng lực”, phần mềm sẽ chỉ hiện thị các tiêu chí thuộc nhóm Kỹ năng và ẩn các tiêu chí khác như Kiến thức, Trách nhiệm và Điều kiện làm việc.
 5. Nếu bạn thấy danh sách tiêu chí quá dài và bạn chỉ muốn tập trung vào chấm điểm các tiêu chí đã xác định sẵn theo bộ phận, thì tại drop down “Nhóm tiêu chí”, bạn chọn nhóm tiêu chí cần chấm điểm.
 6. Tại dropdown “Tiêu chí”, chọn tên tiêu chí cần chấm điểm.
 7. Tại tên nhân viên cần chấm điểm, nhấp chuột vào biểu tượng sửa ( ).
 8. Bạn tham khảo từ điển năng lực ở tab bên phải và đánh giá nhân viên. Tại cột “Bậc”, chấm điểm nhân viên đạt được. Giá trị hiển thị trong ngoặc vuông [….] là bậc công việc yêu cầu cho tiêu chí đang chấm.
 9. Tại cột “Mức độ thành thạo”, chọn mức độ thành thạo cho nhân viên được chấm điểm tại từng tiêu chí. Ví dụ hai lái xe đều có bậc tiêu chí là 3, nhưng một người có 5 năm kinh nghiệm, còn người kia mới có 3 năm kinh nghiệm thì cần được đánh giá khác nhau theo mức độ th
 10. Nhấp chuột vào biểu tượng lưu ( ) để xác nhận lưu, hoặc biểu tượng (X) để hủy lưu.
 11. Sau khi việc chấm điểm được hoàn tất, mức lương cho từng nhân viên theo giá trị công việc sẽ được hiển thị ở cột “Mức lương”.
 12. Để xem lại lịch sử chấm điểm các tiêu chí cho chức danh, bạn có thể tham khảo tab “Lịch sử chấm điểm” ở bên phải.
on Chủ nhật Tháng 10 27 by admin