Là nhà quản lý, bạn sẽ phải đánh giá năng lực nhân viên để trả lương, để có kế hoạch đào tạo nâng cấp và  thậm chí để loại bỏ những nhân viên không đủ năng lực. Bạn sẽ tìm thấy trên thị trường có rất nhiều phương pháp đánh giá năng lực nhân viên và đương nhiên bạn sẽ phải lựa chọn ra phương pháp đánh giá năng lực phù hợp với mô hình kinh doanh của bạn. Chúng ta sẽ thử

Xác định và đánh giá năng lực là vấn đề gây nhiều tranh cãi. Để đo lường cần có thước đo, tuy nhiên hiện có nhiều mô hình năng lực khác nhau, do đó, việc tìm ra một phương pháp đo lường chuẩn cho các mô hình là điều không tưởng. Bài viết giới thiệu một số phương pháp được sử dụng để xác định tiêu chí và đo lường năng lực trong doanh nghiệp.

Năng lực có vai trò quan trọng đối với sự thành công của tổ chức. Để thiết lập, phát triển các năng lực hiệu quả trong thực tế hoạt động của doanh nghiệp cần lưu ý các yếu tố sau:

Mặc dù được sử dụng rộng rãi trong cả lý thuyết lẫn thực tế nhưng hiện tại không có định nghĩa nhất quán về năng lực (competency). Một số định nghĩa về năng lực khá chung chung, ví dụ, từ điển Oxford (1989) coi “Năng lực là khả năng thực hiện một điều gì đó thành công hoặc có hiệu quả”; theo Spencer và Spencer (1993), năng lực là “Một đặc tính cơ bản của một cá nhân có quan hệ nhân quả liên quan đến tiêu chuẩn hiệu quả hoặc hiệu suất cao trong công việc”; Tuy nhiên, nhiều định nghĩa khác lại nêu rõ các thành phần cụ thể tạo nên năng lực như: