Khi quyết định thực hiện dự án khảo sát đánh giá “Phản hồi 360 độ” cần xác định rõ mục đích, kết quả đạt được nhằm giải quyết vấn đề gì cho tổ chức, doanh nghiệp. Việc doanh nghiệp  triển khai dự án nhằm phát triển năng lực bản thân cho các cán bộ quản lý sẽ có một số nội dung và cách thực hiện khác với mục đích nâng cao hiệu quả làm việc.  Bài viết này trình bày quy trình thực hiện đánh giá “Phản hồi 360 độ” nhằm mục đích nâng cao năng lực, phát triển đội ngũ lãnh đạo, cán bộ quản lý cấp cao.

Là nhà quản lý, bạn sẽ phải đánh giá năng lực nhân viên để trả lương, để có kế hoạch đào tạo nâng cấp và  thậm chí để loại bỏ những nhân viên không đủ năng lực. Bạn sẽ tìm thấy trên thị trường có rất nhiều phương pháp đánh giá năng lực nhân viên và đương nhiên bạn sẽ phải lựa chọn ra phương pháp đánh giá năng lực phù hợp với mô hình kinh doanh của bạn. Chúng ta sẽ thử

Xác định và đánh giá năng lực là vấn đề gây nhiều tranh cãi. Để đo lường cần có thước đo, tuy nhiên hiện có nhiều mô hình năng lực khác nhau, do đó, việc tìm ra một phương pháp đo lường chuẩn cho các mô hình là điều không tưởng. Bài viết giới thiệu một số phương pháp được sử dụng để xác định tiêu chí và đo lường năng lực trong doanh nghiệp.

Năng lực có vai trò quan trọng đối với sự thành công của tổ chức. Để thiết lập, phát triển các năng lực hiệu quả trong thực tế hoạt động của doanh nghiệp cần lưu ý các yếu tố sau: