Mô hình 2 chiều của Martilla and Jame (1977) thể hiện tầm quan trọng và mức độ thể hiện của tiêu chí (IPA) được sử dụng để phân tích, so sánh năng lực của cá nhân với yêu cầu năng lực của doanh nghiệp trong hình minh họa.

Theo đó, trục tung là tầm quan trọng của năng lực đối với tổ chức, doanh nghiệp. Trục hoành thể hiện mức độ được đánh giá (yếu hay mạnh) của cá nhân. Kết hợp chung có 4 ô, thể hiện:

Lợi ích của phản hồi 360 độ

Đánh giá 360 độ phản hồi khi thực hiện tốt sẽ mang lại nhiều lợi  ích thiết thực ở cả 3 cấp: cho các cá nhân được đánh giá, nhóm và cả tổ chức doanh nghiệp. 

Đối với cá nhân người được đánh giá, phương pháp này sẽ giúp họ nhận được sự phản hồi trực tiếp: một là từ người quản lý trực tiếp, từ đồng nghiệp, cấp dưới trực tiếp dưới quyền và có thể cả từ bên ngoài. Những phản hồi đó giúp họ cải thiện và nâng cao hiệu suất làm việc của mình. Đánh giá 360 độ phản hồi là công cụ giúp người được đánh giá nhận ra sự khác biệt giữa những gì họ tự nhìn về mình và những gì người khác đánh giá họ. Nguồn thông tin từ nhiều nguồn khác nhau bảo đảm tính khách quan, thuyết phục cao hơn so với việc thông tin thuần túy chỉ từ cán bộ quản lý trực tiếp đối với người được đánh giá. Một số thông tin có thể sẽ rất nhạy cảm khi chia sẻ trực tiếp nhưng khi “bí mật” sẽ giúp người được đánh giá hoàn thiện.

NỘI DUNG BẢN CÂU HỎI

Các nội dung tiêu chí trong bản câu hỏi khảo sát đánh giá năng lực của cán bộ quản lý theo “Phản hồi 360 độ” thường khác nhau ở các tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau.  Thông thường các tiêu chí đánh giá được phân chia thành một số nhóm các năng lực lãnh đạo thiết yếu như:

Phản hồi 360 độ (360 Degree Feedback) là phương pháp đánh giá, thông qua đó, nhân sự nhận được các thông tin phản hồi về nhiều khía cạnh năng lực hoặc hiệu quả trong công việc từ những người họ thường xuyên làm việc, thông thường gồm có: nhân sự tự đánh giá, cán bộ quản lý cấp trên, đồng nghiệp, cấp dưới và đôi khi cả những người từ bên ngoài như khách hàng, nhà cung cấp, đối tác, hoặc các đối tượng hữu quan khác (nói chung là bất cứ ai đáng tin cậy và biết rõ về công việc của cá nhân đó đều có thể tham gia vào quá trình đánh giá này) .